150.png
ดาบต้องแกว่ง เปลต้องไกว
เป็นผู้หญิงยุคใหม่ ต้องสตรอง
จากผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องทำงานไป
ด้วย
เลี้ยงลูกไปด้วยเพียงคนเดียว
เมื่อผ่านมรสุมมาได้ ก็อยากเอาใจ
ช่วยทุกๆ คน
หนึ่งในแม่ทีม และ ตัวแทนขาย
อันดับต้นของแบรนด์
จากจุดเริ่มต้น มาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งเป็นเวลากว่า 2 ปี
แบรนด์ของเราประสบความสำเร็จ
มากมาย
edit.png
แบรนด์ของเราประสบความสำเร็จ
มาจนถึงปัจจุบันนี้
เกิดจาก คุณภาพของสินค้า
สินค้ามีคุณภาพ ก็ไม่ต้องทำการ
ตลาดมากมาย
เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้
ก็บอกต่อๆ ไปว่า ใช้แบรนด์นี้แล้วดี
ในอนาคต แบรนด์ yaya skincare
จะทำการขยายตลาดไปยังประเทศ